MVO-beleid

Volgens de voorspelling neemt de wereldbevolking toe tot 9,7 miljard in 2050 en neemt ook de vraag naar voedsel toe met 70% in 2050 t.o.v. 2006. Door degeneratie van de grond, verminderde vruchtbaarheid van de bodem, niet-duurzaam gebruik van water en verslechtering van het milieu raken de natuurlijke hulpbronnen minder in staat voedsel te verschaffen. De voedselsector neemt 30 procent van het totale energieverbruik in de wereld voor zijn rekening en is de oorzaak van 22 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. (Bron: VN)

Door alternatieven aan te bieden, zoals plantaardige burgers, schnitzels en snacks, heeft Schouten veel minder negatieve impact op het milieu vergeleken met een vleesverwerkend bedrijf.

Met onze wens om marktleider te worden op het gebied van innovatie en de productie van plantaardige, eiwitrijke producten, streven we naar maatschappelijke ontwikkeling en naar rechtvaardigheid en gelijkheid in de maatschappij.

Met het oog op de mondiale agenda van de VN en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven hebben we ons MVO-beleid geformuleerd, waarmee we gepaste initiatieven kunnen nemen met betrekking tot de milieu-, economische en maatschappelijke zorgen over de duurzame ontwikkeling bij de uitoefening van ons bedrijf. Dit rapport verschaft informatie over onze huidige bedrijfsvoering en ons toekomstige MVO-plan met vast omschreven doelstellingen voor de komende jaren.

MVO-doelstellingen

De beschikbaarheid van betaalbare en gezonde, plantaardige, eiwitrijke producten in onze respectievelijke verkoopkanalen verbeteren zonder ontbossing, met terugdringen van de CO2-voetafdrukken en zonder armoede te bevorderen door:

 • Verantwoord ketenbeheer;
 • Minimale impact op het milieu door energie- en waterverbruik terug te dringen;
 • Maximaal hergebruik, terugdringing en recycling van ons afval;
 • Rekening houden met de levensduur van onze producten voor een zo duurzaam mogelijke ontwikkeling ervan;

 • Verantwoorde inkoop; welzijn van de gemeenschappen waarin we opereren;
 • Op verantwoorde wijze omgaan met medewerkers;
 • Een langdurige relatie opbouwen met onze leveranciers.

MVO-doelstellingen

Onze duurzaamheidsstrategie is afgestemd op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling van de VN en op de zorgen van de stakeholders over duurzame ontwikkeling. We richten ons op economische, maatschappelijke en milieudoelstellingen.

Duurzaamheid nemen we op in onze bedrijfsvoering om een grotere impact te creëren op heel onze waardeketen. We concentreren ons op de bestrijding van klimaatverandering, het bevorderen van een natuurlijke omgeving, het optimaliseren van het menselijk kapitaal, de professionele groei en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en het steunen van gemeenschappen.

Kernwaarden

De kernwaarden van ons bedrijf zijn de zorg voor mens, dier en milieu en de verplichting de impact van ons handelen en onze beslissingen op de belangen van stakeholders aan te pakken.

Onze waarden zijn innovatie, integriteit, betrouwbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid, transparantie en respect.

Belangen van de stakeholders

 • Innovatie van producten
 • Efficiënte en duurzame productieketen
 • Voedingswaarde en voedselveiligheid
 • Integriteit en authenticiteit
 • Minder verpakking en minder gebruik van plastic
 • Welzijn van medewerkers en goede arbeidsomstandigheden
 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen: energie en water
 • De impact van CO2 tot een minimum terugdringen

Bijdrage aan de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling

Wij ondersteunen de volgende doelstellingen van de VN. Klik op onderstaande plaatjes voor meer informatie over deze doelstellingen.

Goal: no poverty
goal: zero hunger
goal: affordable and clean energy
goal: decent work and economic growth
Goal: responsible consumption and production
Woman working in lab

Economische prestatie

 • Innovatie in onderzoek en ontwikkeling
 • Voedselveiligheid en -kwaliteit bewaken
 • Authentieke informatie verschaffen aan klanten
 • Klanttevredenheid verbeteren
 • Verantwoorde inkoop door RTRS-gecertificeerde soja en RSPO-gecertificeerde palmolie in te kopen
 • Oplossingen zoeken voor 100% hergebruik van verpakkingsmateriaal voor onze producten
 • Een langdurige relatie opbouwen met onze leveranciers
 • Verantwoord ketenbeheer
 • Naleving van wet- en regelgeving
Man educating cooks

Maatschappelijk

 • Steun en respect voor de bescherming van de internationaal erkende mensenrechten
 • Geen acceptatie van kinderarbeid
 • Geen acceptatie van gedwongen arbeid
 • Zorgdragen voor veiligheid en gezondheid van medewerkers
 • Medewerkers persoonlijke ontwikkeling en training aanbieden
 • Medewerkers gelijke kansen bieden; gelijkheid met betrekking tot godsdienst, geloof, politieke voorkeur, gezondheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of huwelijkse staat
 • Geen tolerantie voor discriminatie en intimidatie van werknemers
Chicken being feeded

Milieu

 • Het waterverbruik met 20% terugdringen in 2020
 • Afval met 20% terugdringen door toepassing van vermindering, hergebruik en recycling van ons afval uit bedrijfs- en productieactiviteiten in 2020
 • Een verschuiving naar groene-energielabel B of C door mogelijke acties in 2021
 • Steun aan de Verklaring van Amsterdam voor nul procent ontbossing
 • CO2-compensatie betalen door gebruik van reiskaarten
 • Met transportbedrijven werken die zich hebben verplicht op de CO2-uitstoot te besparen en die minder vervuilend bestelverkeer gebruiken 
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen door gecertificeerde grondstoffen te kopen
Boy on a swing

Schouten Foundation

Dit jaar heeft Schouten een Stichting opgericht om aan de maatschappelijke ontwikkeling van kwetsbare mensen over de hele wereld bij te dragen.

Het doel van de Stichting is niet alleen in de groei van ons bedrijf te investeren, maar ook in een beter leven voor mensen met moeilijkheden en minder kansen, op lokaal en op internationaal niveau.

Kijk voor meer informatie op: www.schoutenfoundation.com

Op dit moment sponsort onze Stichting verschillende projecten, waaronder:

 • Vaardigheidstrainingen voor vrouwen in India;
 • Kinderen sponsoren met een sponsoringprogramma voor kinderen over de hele wereld;
 • Leefomstandigheden en scholing voor wezen in India ondersteunen;
 • Bijbelvertalingen naar lokale talen in Tanzania.