Privacy verklaring

Schouten Europe B.V. verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Schouten Europe B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18059439, gevestigd aan de  Burgstraat 12  te Giessen, Nederland, bereikbaar op telefoonnummer 0183-446390 en per mail op info@schoutenfood.com.

Functionaris Gegevensbescherming

Schouten Europe B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Schouten Europe B.V. verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

CategorieDoel
Voornaam en/of achternaamContact opnemen
MailadresContact opnemen / mailing versturen (in het geval van nieuwsbriefinschrijvingen)
Telefoonnummer contact opnemen

Rechtsgronden

Schouten Europe B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Schouten Europe B.V. persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Schouten Europe B.V. zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Schouten Europe B.V. waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

Schouten Europe B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Als je onze tracking cookies hebt geaccepteerd, delen we een unieke identifier met Google Adwords, Facebook en Vakmedia.net.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Schouten Europe B.V. geeft persoonsgegevens door aan één derde land, te weten de Verenigde Staten. De betrokken partij uit de Verenigde Staten(Mailchimp) is bij het EU-VS Privacy Shield aangesloten.

Retention period

Schouten Europe B.V. stores the data it collects for different periods of time, depending on the data category and the way in which they are collected.

The data being collected by means of the (contact) forms on the website will be stored for a period of five years. The data being collected by means of cookies on the website will be stored for a period as stated in the Cookie Statement (see elsewhere on this website).

Insofar as there is no actual retention period set for certain data in this Statement, a time period of no more than one year after the expiry of (i) the duration of the relationship with the data subject or (ii) any applicable legal retention period. Subsequently, the personal data will be destroyed.

Bewaartermijnen

Schouten Europe B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

Je kunt bij Schouten Europe B.V. een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van jouw gegevens. Als Schouten Europe B.V. je persoonsgegevens verwerkt op basis van jouwtoestemming, kun je die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kun je contact opnemen met Schouten Europe op info@schoutenfood.com. Schouten Europe B.V. zal binnen een maand reageren op je bericht.

Als je meent dat Schouten Europe B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Schouten Europe B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Other

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens heeft Schouten Europe B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Schouten Europe B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Schouten Europe B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden je aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 2, d.d. 07-12-2023